Ho! Net yn ‘e Kliko! in nieuwjaarstoespraak gemeente SWF

Ho! Net yn ‘e Kliko! werd genoemd in de nieuwjaarstoespraak van de Gemeente Súdwest-Fryslân:

Nijjierstaspraak boargemaster