Talant start campagne om afval beter te scheiden

Directeur Joke van Leeuwen gaf op zaterdag 24 september 2016 het officiële startsein voor de Talantbrede afvalcampagne Ho! Net yn ‘e Kliko! Dat gebeurde tijdens het zomerfeest op locatie De Wissel in Beetsterzwaag. Na het startsein konden locaties zich aanmelden om mee te doen aan de campagne die ongeveer een jaar gaat duren.

Het doel is over een jaar 25% minder afval in de containers voor restafval op locaties. Het geld dat Talant zo kan besparen op het verwijderen van afval, kan ten goede komen aan de zorg. Een afvalvermindering is niet alleen te bereiken door met z’n allen minder afval te produceren, maar ook door het afval beter gescheiden weg te gooien.

Waarom?
Aanleiding om een afvalcampagne te starten, is een onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd op diverse locaties. De twee belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:
• In vergelijking met Nederlandse huishoudens produceert Talant per persoon veel restafval. Dit komt soms door de beperkingen van de cliënten, maar met name door onbewust gedrag van cliënten en medewerkers;
• Het geproduceerde ‘restafval’ bestaat bovendien voor meer dan de helft uit afvalsoorten die eigenlijk gescheiden ingezameld hadden moeten worden. Recycling is daardoor niet meer mogelijk. Zonde van de grondstoffen en zonde van het geld!

Niet in de kliko
Het overgrote deel van het verkeerd weggegooide afval bestaat uit GFT en papier, maar het gaat ook om verpakkingsglas, textiel, elektrische apparaten en klein chemisch afval. Dit betekent dat veel grondstoffen worden verbrand in plaats van gerecycled. Dat brengt niet alleen extra milieubelasting met zich mee, maar ook extra verwijderingskosten en maatschappelijke kosten. Met de afvalcampagne worden cliënten en medewerkers van Talant opgeroepen om deze zes soorten afval niet meer in de grijze container te gooien, maar apart te houden en ervoor te zorgen dat ze terecht komen op de plekken waar ze gescheiden ingezameld worden. Voor deze soorten afval geldt dus voortaan: Ho! Net yn ’e Kliko!

Gerecycled van duurzame Friese dorpen
De campagnenaam Ho! Net yn ’e Kliko! en veel van de campagnematerialen mocht Talant ‘recyclen’ van het Netwerk Duurzame Dorpen in Friesland. In de dorpen van dit netwerk is de campagne in september 2015 gestart.

Vooruitlopend op nationaal grondstoffenakkoord
Onlangs maakte het kabinet bekend nog voor de zomer van 2017 een Nationaal Grondstoffenakkoord te willen sluiten. Daarnaast wordt er geld vrij gemaakt voor betere afvalscheiding, zodat er minder afval in de verbrandingsovens belandt en in plaats daarvan als waardevolle grondstof wordt hergebruikt. Talant loopt met de afvalcampagne Ho! Net yn ‘e Kliko vooruit op de ambitie om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen.